Ottawa Green Homes

Click here to edit subtitle

Stories

Have a story for your green build?  Here's a place to post your story to others.

p.s. sometimes a new entry won't load properly, so I suggest a short simple entry to get it started and then you can add hyperlinks and other things by editing the entry later!

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

18 Comments

Reply Nathanopiny
7:35 PM on November 8, 2019 
? на?ей ?и?ме в? може?е к?пи?? ???????Ч?С??Я ???РУ???, ?мко??и и ?езе?в?а?? ? подог?евом, ?е?алка кони?е?ка?, Сжигание о?адков ??о?н?? вод, Те?ни?е?кие колод??, ?локи биологи?е?кой заг??зки (???), С?а?и?е?кие ?ме?и?ели, ??Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? Шнеки из кон????к?ионной и не?жаве??ей ??али, ?????Ч?СТ??? ???РУ??????? С?а?и?е?кие ?ме?и?ели, ???Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? ?нга??, ?авил?он?, ?Ч?СТ?? ??????ЫХ СТ?Ч?ЫХ ??? ?а?лобензо?дели?ели, ??С?С??? ? ????Р?СС?Р??? ???РУ??????? (???н?о?, ?С?, ?ило, ??Т, ?зл??, Т??) ?ози?ование и ?азг??зка, ?????????Т???У Со?б?ионна? ?ил???а?и?, а ?акже в?е дл? ав?омойки ?в?омойки на базе ?ло?а?ии. У на? в? найде?е ??оек?и?ование ??С, а ?акже ?е?ко?лови?ели, м? можем п?оизве??и ?одбо? обо??довани? дл? об????ой??ва ?кважин?. ???ение ?кважин на вод?, ?ои?к полезн?? и?копаем??, Ремон? ?и??ем водо?набжени?. ? компании об?л?живае? ?кважин?, п?оизводи? ?нализ вод? из ?кважин?. обезвоживани? о?адков ?лок?л?н? дл? обезвоживани? о?адка
Reply RichardRen
3:12 AM on October 27, 2019 
? Се?ви?е об?л?живае? ?кважин?, п?оизводи? ?в?ономна? канализа?и?. ? компании в? може?е п?иоб?е??и ?????ЦЫ , Резе?в?а?? ?? о???ойники, Т??бинн?е ме?алки, Си??ема ме?ани?е?кого обезвоживани? о?адка (ме?о?ного ?ипа), Смо??ов?е колод??, Тон??а? заг??зка, Тонко?лойн?е о???ойники, ??Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? Шнеки дл? зе?на и пи?евой п?ом??ленно??и, ?????Ч?СТ??? ???РУ??????? Си??ем? УФ-обезза?аживани?, ???Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? Шнеков?е пи?а?ели, ?Ч?СТ?? ??????ЫХ СТ?Ч?ЫХ ??? ?е?коловки ?анген?иал?н?е, ??С?С??? ? ????Р?СС?Р??? ???РУ??????? (???н?о?, ?С?, ?ило, ??Т, ?зл??, Т??) ?апо?на? а?ма???а, ?????????Т???У ??ом??ленн?е ???ановки об?а?ного о?мо?а, а ?акже в?е дл? ав?омойки ?в?омойки на базе пе??анно-г?авийной ?ил???а?ии. У на? в? найде?е ??и??ка ??оков ??С, а ?акже ?оллек?о?а, м? можем п?оизве??и С??ои?ел???во ке??она. ???ение ?кважин на вод?, ?нжене?н?е из??кани?, ?б?л?живание ?и??ем водо?набжени?. ?б????ой??во ?кважин - ?олна? о?и??ка ?кважин
Reply Cindyflazy
10:28 PM on October 19, 2019 
Springtime cleaning is actually certainly not simply trite to take out dirt and also dust. Yet our team need to have to conduct an analysis of winter season clothing. From needless factors to remove, you require to clean as well as determine the storing. Throw away the garbage and give yourself an additional promise certainly not to spare unnecessary scrap. Well-maintained the wall structures and also roofs, clean the windows, permit the spring season right into the house, repel the hibernation. Washing in NYC - is the arrangement of specialized services for springtime cleaning of premises and adjoining areas, and also maintaining sanitation. The mix of high-grade job and also affordable costs is actually a particular attribute that identifies our cleansing firm in the NJ cleaning company market. Our adage: " The most ideal top quality - affordable!" as well as you may be sure of that! In our company, very budget friendly costs for all types of cleaning services. Our team assure you the provision of expert cleaning services at a higher level. Pros skillfully learn the procedures of cleansing with making use of modern state-of-the-art devices and also concentrated chemicals. Along with all this, the prices for our companies are actually much lower than the significant cleansing providers. Buying such a company as " Spring season Cleaning" in our company, you obtain the option of top notch cleaning of the adjoining area of our home. Our company provide cleansing where others can easily not cope. Our company will involve you even when you go to the some others apocalypse and perform the cleansing at the highest degree. Just give us a call. Clean up house West Village : Spring cleaning nyc
Reply hivy2
9:24 PM on October 18, 2019 
Скажем, в? облада?ел? нового web-?е????а, ко?о??й имее? п?и??н?й дизайне??кие ?е?ени?, ?добн?? навига?и? и н?жн?? дл? го??ей ин?о?ма?и?. ?о ин?е?не?-п?оек? ни к?о не по?е?ае?. Ч?о дела??? ??ли ? ва? е??? ?об??венн?й бизне? м? поможем вам ?озда?? п?омо ?ай?. Само ?обой ?аз?мее???, ни одно на??о??ее либо ви???ал?ное п?едп?и??ие не може? п?одвига???? незави?имо. ?п?еделенной ва?ей компании н?жна подмога в п?иоб?е?ении поп?л??но??и, а во ?лобал?ной ?е?и без нее ?е?и?ел?но не обой?и?? из-за ??о??ной конк??ен?ии.?? занимаем?? ?аз?або?кой веб ???ани??. Со???дники на?ей компании го?ов? зап???и?? на??о??ий по??ал в ?е?ение ???? дней. ??кл??а? о?о?млени? изго?овленн?? веб?ай?ов, м? п?едо??авл?ем ??л?ги ?е?ни?е?кой подмоги: ?воев?еменное п?одление ?о??инга и домена, добавление ?оде?жани? на онлайн-п?оек?, ?азме?ени? новинок. ?а?и ??л?ги не?омненно помог?? вам ??а?? лиде?ом на го?изон?а? ине?а. ?а?к???ка ?ай?а в ев?опе
Reply bbzfloni
2:37 PM on September 29, 2019 
У на? в? найде?е ??С дл? ко??еджей, а ?акже ббз, м? можем п?оизве??и ?емл?н?е ?або?? и п?окладка ???б. ???ение негл?боки? ?кважин, ?нжене?н?е из??кани?, Ремон? ?и??ем водо?набжени?. ? на?ей ?и?ме в? може?е п?иоб?е??и ??????????Т??? ?С???? ? УТ?????Ц?Я, ????ойники дл? вод?, и??ов?е ме?алки, Те?ми?е?ка? ???ка о?адков ??о?н?? вод, ?он??ол?н?е колод??, ?лок о?о?и?ел? ?? (дл? г?ади?ен), Фил????-лов??ки, ??Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? ?е??анда??н?е ме?аллокон????к?ии, ?????Ч?СТ??? ???РУ??????? ?ид?о?лева?о?, ???Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? Шнеки из кон????к?ионной и не?жаве??ей ??али, ?Ч?СТ?? ??????ЫХ СТ?Ч?ЫХ ??? ?а?лобензо?дели?ели, ??С?С??? ? ????Р?СС?Р??? ???РУ??????? (???н?о?, ?С?, ?ило, ??Т, ?зл??, Т??) ?анализа?ионн?й на?о? ???ой ???ановки, ?????????Т???У Угол?н?й ?о?бен?, а ?акже в?е дл? ав?омойки ?в?омойки на базе пе??анно-г?авийной ?ил???а?ии. ? компании об?л?живае? ?кважин?, п?оизводи? ?в?ономна? канализа?и?. ме?ани?е?кое обезвоживание о?адков ?акже ббз блок биологи?е?кой заг??зки
Reply SintezpSweax
4:18 PM on September 25, 2019 
?а?а о?е?е??венна? ?и?ма занимае??? п?оизвод??вом и п?одажей паке?ов, ??мок, ме?ков, ?ак??мн?е паке?? из поли??илена и б?маги ? 2007 года. ?? до??авл?ем ??мажн?е паке?? по в?ей ?а?ей ???ане. 8]??оизвод??во к?а?? паке?ов ?а ?ек??ий момен? едва ли не кажда? ?ов?еменна? ?и?ма в в ми?овой ?кономике, и?пол?з?е? ??ике? пломб?, по?ом? ??о они не ??ол?ко ?добн?, но и п?ак?и?н? в п?именении. ? дополни?ел?но, ??ике?? ?енники, име?? п?ивлека?ел?н?й ?ов?еменн?й дизайн, п?ивлека?? пок?па?елей и б??? ?ен??ом дл? введени? ин?е?е?н?? м??лей дл? ?еализа?ии ?воей в?п??каемой п?од?к?ии. ?ежд?на?одна? компани? ?аз?аба??вае? иннова?ионн?е ?е?ени? дл? ма?ки?овки пи?евой, ?ими?е?кой, ко?ме?и?е?кой и д??ги? ??е? п?ом??ленного п?оизвод??ва. ?ок?па?ел? имее? возможно??? ?дела?? к??пнооп?ов?й заказ ?аке?ов ??Х, ??о поможе? вам ??кономи??. ?а?а компани? п?едлагае? вам ?о???дни?е??во ? п?ед??авленной ?и?мой на в?годн?? ?огла?ени??. ?? може?е п?иоб?е??и ??мажн?е паке?? из необ?одимого вида ма?е?иала в л?бом ?и?ле. 7]Те?мо??ике?ки 68?60 к?пи?? в мо?кве ??мажн?е ?паково?н?е издели? по??епенно в??е?н??? п?ив??н?е ?ин?е?и?е?кие паке?? по ??д? об??о??ел???вам: -Экологи?но??? и??одного ма?е?иала (под вли?нием п?и?од? б?мажн?й паке? ?азлагае??? в не?кол?ко ?аз ?ан??е, ?ем поли??иленов?й) -Униве??ал?но??? б?мажн?? ?паково?н?? и??одн?? ма?е?иалов (и? п?имен??? дл? ?паковки п?од?к?ов). 6]Э?ике?ки пломб? к?пи?? ?а?а ?и?ма п?едлагае? ??ике?? ?енники, ко?о??е ?ей?а? л???им об?азом гово??? о ва?ем ?ова?е. ?зго?ови?ел? п?едлагае? бол??ий а??о??имен?н?й в?бо? в л?б?? об?ема? и по ?аз?мн?м ?енам. ? ?л??ае, е?ли в? не знае?е, ко?о??й ?ве? ?амо??о??ел?но в?б?а??, на?и ?о???дники по?екоменд??? множе??во ал??е?на?ив бе?пла?но, ? ?ем ??об? б?ло лег?е оп?едели??, какой из коне?н?? ва?иан?ов ма?ки?овки именно подойде?.
Reply ZekzjulinQX
1:15 PM on July 27, 2019 
?об??й ве?е?. ?каз?ваем ??л?ги: наладка п?ом??ленной ав?ома?ики, ав?ома?иза?и? ?е?нологи?е?ки? п?о?е??ов, ?емон? ?иловой ?лек??оники, моде?низа?и? п?ом??ленного обо??довани?, ?емон? ?а??о?н?? п?еоб?азова?елей, ?емон? ????ой??в плавного п??ка, ?емон? п?ом??ленной ?лек??оники: CIMR-V7CC43P07, EI-7011-040H, VZAB2P2EAA, FR-E710W-008, ATS48C66Y, FR-A540-3.7K, VFD004L21A, L100-004HFU, M400-01200033A, ATV61QC50N4, FR-V540L-132K, E1-9013 500H, FR-D740-050, M400-03400073A, VZA4011FAA GBR, QMP700A4, VZA44P0BAA, VFD004S21A, EQ5-4300-C, FR-A840-06830, CIMR-E7Z41850A, TMVRXE18-1000-4160-3R, SMC920600, ATV31CU55N4, VFD370B43A, CIMR MR5N 2030, SMC920500-P, CIMRE7Z43000A, FR-V540-11K, ATV71HU22N4Z, M800-04400150A, CIMR-G7C25P51B, ATV61EXC5C25N, EQ5-4003-N1, SJ700-110HFUF2, ATV71WD18N4, CIMR-E7Z40221A, CIMRE7Z40151B, MA7200-2002-N1, CIMR-VCBA0006JAA, MA7200-4007-N4, C104020, ATS48C14Q, CIMR-VCBA0002BAA-1000, SMC940200-P, CIMR-F7C40P71, ATV61HD75M3X, SMC940500-P, M200-01200033A, FR-A140E-5.5K, EI-P7012-060H, S102F50-41, E1-7011 001H, FC51, FR-F740-00170, ATV71HU40N4, VFD370F43A, M300-04200133A, EI-7011-002H, S104002, CV102007, M810-03400062A, FR-A520-0.4K, M300-06200440A, S104002-4FS, CIMR-F7Z40151B, ATV61EXC2C16Y, EI-9011-040H, CIMR-E7Z40750B, MP825A5, L300P-150LFU2, FR-A520-15K, VFD185E43A, 3G3RV-A2110, M700-09202190A, FR-D720-238, E1-P7002 150H, IMS20041-V5-C24-F1-E4, FR-A520-11K, ATS22C25Q, VZA41P5BAA, CIMR-F7A42200, CIMR-V7CU42P24, CIMR-F7Z40111, FR-A840-00038, FR-V240E-30K, ATV61WD15N4C, GP102007-4M, ATV61HC40N4, CIMR MTIII 45, SMC920150, FR-S510W-0.75K, ATV71WU40N4, CIMRG7C21100B, CIMRV7AZ20P20B, ATV71HD55N4Z, M800-10203000E, ATV61HC63Y, CIMR-E7Z40181B, ATV312HU30N4B, и д?. Prom Electric http://prom-electric.ru/articles/1/121/
Reply Werbincev225
7:34 AM on May 5, 2019 
ATV71ES5C28N4 VFD037E43A , , , , , , . . , danfos, , prom electric . IGBT , . IGBT IGBT , IGBT , Darlington , . IGBT - , . , , , .
Reply MagAutor
5:14 AM on August 13, 2018 
Reply MagAutor
6:51 AM on August 12, 2018